Átalános Szerződési Feltételek

Tedd+Add APPLIKÁCIÓ IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

(hatályos: 2022. július 5-től visszavonásig)

Cégnév: AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhelye: 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. 2/205

Postacím: 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. 2/205

Cégjegyzékszáma: 03 09 118996

Adószám: 14946541-2-03

Honlapjának címe: www.aipa.hu

E-mail cím: aipakft@gmail.com

Telefonszám: 76/953-686

Weboldal: www.teddmegadd.hu

 1. Bevezető rendelkezések

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Hatodik Könyv XV. Fejezet 6:77.§-ban hivatkozott általános szerződési feltételnek tekintendő, és akként kezelendő. Jelen ÁSZF valamennyi, a Tedd+Add mobil applikáció igénybevételére irányuló szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi. A szerződés érvényesen nem jöhet létre az ÁSZF kifejezett elfogadása nélkül.

1.2 Kérjük, mielőtt használná a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást, olvassa el figyelmesen a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Jelen Szerződés tartalmazza a Tedd+Add Applikáció (továbbiakban: ’APP’) használatához, valamint az APP keretében igénybe vehető szolgáltatásokhoz (továbbiakban: Szolgáltatások) előírt, jogilag kötelező feltételeket. A Szolgáltatás bármely módon történő használatával, ideértve, de nem kizárólag az APP-ba való bejelentkezést, az abban való keresést, Ön jelzi, hogy elolvasta, megértette és hozzájárult a jelen Szerződésben foglalt feltételekhez. Amennyiben Ön nem kívánja betartani a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, kérjük, ne használja az APP-ot vagy a Szolgáltatást, illetőleg ne próbálja meg a Szolgáltatást használni vagy az APP-ba belépni.

1.3 A Szolgáltató a Felhasználók számára az APP-on keresztül egy olyan Szolgáltatást biztosít, amelynek segítségével a Felhasználók a Szervezetek által felkínált önkéntességi programokra kereshetnek rá.

1.4 A Szolgáltatás nyújtása annak függvénye, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja, valamint a kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat vele közlik.

Az Általános Szerződési Feltételek itt érhető el: www.teddmegadd.hu/aszf

Az Adatvédelmi tájékoztató itt érhető el: www.teddmegadd.hu/adatvedelem

1.5 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et belátása szerint egyoldalúan módosítsa vagy lecserélje azzal, hogy az aktuális rendelkezéseket a Weboldalon közzéteszi.

Az Alkalmazás meghatározása:

A Tedd+Add applikáció mobileszközökön, a weboldal mobileszközökön és számítógépeken keresztül elérhető Alkalmazás. 

Az Alkalmazás elsődleges funkciója, hogy a Tedd+Add közösségépítő önkéntes program keretein belül új, formabontó közösségépítő önkéntességi program induljon Kecskeméten. A program célja, hogy átlátható, szervezett keretek között lehessen megismerkedni az önkéntesség alapjaival. A Tedd+Add applikáción keresztül – csokorba szedve – egyénileg is rálátást kaphatunk, választhatunk Kecskemét város naprakész, önkéntesen végezhető, a Szervezetek által felkínált segítő munkáiból.

A program alapja a TEDD+ADD elnevezésű városépítő stratégiai játék, amelyet egy applikáción keresztül bárki letölthet, és egyedülálló élményt nyer azáltal, hogy a virtuális térben megépítheti saját Kecskemétjét. A játékosokat az applikáció időről időre – a fokozott játékélmény érdekében – küldetésre invitálja az offline világba, ahol az önkéntességi programban résztvevő civil vagy nonprofit szervezeteknél, intézményeknél (továbbiakban: Szervezet) végezhetnek munkát. Cserébe megkapják az online játékban beváltható pontokat, amivel sikeresebben, gyorsabban építhetik fel városukat. Ezeket a pontokat egyúttal felajánlhatják adományként is a játékban résztvevő civil szervezetek által megjelölt célokra, amelyeket az applikáció folyamatosan ismertet és frissít.

A játék harmadik résztvevője a támogató (cégek, magánszemélyek), aki az applikáción keresztül folyamatosan nyomon tudja követni a civil szervezetek által megjelölt célok pontszámainak alakulását. A támogató az általa választott összeggel járulhat hozzá az adott civil szervezet célkitűzéseinek eléréséhez. A három szereplő (játékos, civil szervezet, támogató) együttműködése akkor sikeres, ha a civil szervezetek minél több önkéntes pontot gyűjtenek, amelynek beváltásához a támogatók a szükséges anyagi fedezetet megteremtik.

A TEDD+ADD nem pusztán egy önkéntességi és közösségépítő program, nem csak városépítő játék, és nem is egy támogatási forma, hanem mindezen elemek együttese.

Egy tökéletes körforgást hoz létre, ahol minden résztvevő nyer. Túlmutat az önkéntesek és a szervezetek összehangolásán azáltal, hogy az embereket aktív szereplőként és érintettként is bevonja. Lehetőséget ad arra, hogy a kecskemétiekben rejlő közösségi erőforrásokat játékos, élménygazdag formában hasznosítsuk. A városépítő játékra épülő önkéntességi program lehetőséget kínál a generációk találkozására, a közös élményeken keresztül való megismerkedésre, vagy akár az egyéni személyiségfejlesztésre.

 1. Fogalmak

Felhasználó: a Mobil Applikáción keresztül regisztrált, 14. életévét betöltött természetes személy, aki magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen ÁSZF-et.

Felhasználói Fiók: jelenti azt a technikát, amellyel a Felhasználó kapcsolódni tud az APP regisztráció köteles moduljaihoz. A Felhasználói Fiókhoz Felhasználó e-mail címe és Jelszó szükséges. A Felhasználói Fiók a rendszerben való hitelesítést szolgálja.

Felhasználó Név és Jelszó: A természetes személy Felhasználó által az APP-on keresztül megadott azonosítók, amelyek használatával a regisztráció köteles Mobiltelefonos Alkalmazás igénybe vehető.

Szervezet: a Tedd+Add civil felületén keresztül regisztrált alapítvány, egyesület, nonprofit szervezet, intézmény, akivel Szolgáltató együttműködési megállapodást kötött.

A regisztráció 

A regisztráció e-mail cím és a hozzá tartozó jelszó megadásával történik. Egy Felhasználó csak egy e-mail címmel jogosult az Alkalmazásban regisztrálni.

A regisztrációhoz szükséges adatok:

E-mail cím (kötelező) 

Jelszó (kötelező) 

Jelszó megerősítése (kötelező)

Az applikáció használata során, az önkéntes küldetésekre való jelentkezéskor a fentieken kívül a következő adat megadása szükséges:

Név (kötelező)

 1. Az ÁSZF hatálya

3.1 Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és az APP-ot igénybe vevő Felhasználóra.

3.2 A Szolgáltatást kizárólag 14. (tizennegyedik) életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe. Az APP-nak 14. életévét be nem töltött személy általi bármilyen jellegű használata vagy az abba való belépés jogtalan és a jelen ÁSZF megszegésének minősül. A Szolgáltatás és az APP használatával a Felhasználó nyilatkozik és szavatol azért, hogy legalább 14 éves és a szerződés megkötésére jogosult.

3.3 Az ÁSZF a fenti cím alatt jelzett naptól kezdődően visszavonásig hatályos.

3.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Tedd+Add Applikáció szolgáltatásainak módján és körülményein az ÁSZF módosítására vonatkozó rendelkezések betartása mellett változtasson, illetve, hogy az Applikáció-t beszüntesse.

3.5 Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy utóbb azzá válna, az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Ebben az esetben a Felek kötelesek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést az eredeti célkitűzéseikhez lehető legközelebb álló rendelkezéssel pótolni.

3.6 Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató a módosítás tényét, a változások összefoglalását, a módosítás hatályba lépésének dátumát és az ÁSZF ezt követően hatályos teljes új szövegét tartalmazó tájékoztatót a módosítás hatálybalépését legalább 3 (három) naptári nappal megelőzően a www.teddmegadd.hu Weboldalon közzéteszi, és azt a Felhasználók részére az APP-ban található linkre kattintva hozzáférhetővé és olvashatóvá teszi. 

3.7 Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató a Felhasználókat a fenti határidőben az APP-ban a regisztrációkor megadott e-mail címre küldött üzenetben tájékoztatja az ÁSZF vonatkozó módosításáról. Ha az ÁSZF módosítás hatálybalépését követően a Felhasználó tovább használja a Szolgáltatást, a módosítás hatálybalépését követő első használatával egyidejűleg elfogadja az ÁSZF módosítását. 

3.8 Amennyiben az ÁSZF-hez kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztató változik, azt a Szolgáltató a www.teddmegadd.hu weboldalon közzéteszi és azt a Felhasználók részére a weboldalon közvetlenül hozzáférhetővé és olvashatóvá teszi.

 1. Elektronikus szerződéskötés és felhasználói regisztráció

4.1 A Felhasználó és a Szolgáltató között a Tedd+Add Applikáció igénybevételére vonatkozóan a szerződés abban az esetben jön létre, amennyiben a Felhasználó az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta. A szerződés határozatlan időtartamra szól.

4.2 A felhasználó a regisztrációt a Mobil Applikációból indíthatja.

4.3. Egy e-mail címhez, Facebook fiókhoz egy Felhasználói Fiók tartozhat.

4.4 A Felhasználó felelős azért, hogy saját, működő, érvényes e-mail címet adjon meg és a regisztráció során megadott e-mail címét a Szolgáltatás igénybevételének ideje alatt fenntartsa.

4.5 A Felhasználó köteles a Felhasználó Neve és Jelszava titkosságát mindenkor megóvni és harmadik személy részére nem hozzáférhetővé tenni. A Felhasználónak minden lehetséges lépést meg kell tennie annak érdekében, hogy a Felhasználó Neve és Jelszava biztonságban legyen és hogy megelőzze a Felhasználói Fiókjának csalárd módon való használatát.

4.6 A szerződéskötés technikai lépései Mobil Applikáción keresztül:

4.6.1. Az APP letöltése az alkalmazás-áruházból. Az APP az Apple AppStore, illetve a Google Play alkalmazás-áruházon keresztül tölthető le.

4.6.2. Applikáció első elindítását követően az ÁSZF és Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása.

4.6.3. A regisztrációhoz szükséges adatok megadása. A regisztráció az alábbi utak valamelyikén lehetséges:

  1. Regisztráció meglévő Facebook Fiókkal a 3.2 pontban foglalt korhatár figyelembevételével;
 • Regisztráció saját, működő e-mail cím megadásával a 3.2 pontban foglalt korhatár figyelembevételével;

4.7. Jelen ÁSZF elfogadásával, a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatónak az Apple App Store, valamint a Google Play alkalmazás-áruházak szabályzataira és működésére semmilyen ráhatása nincs. Amennyiben a fenti szabályzatokban vagy a társaságok működésében, továbbá az APP letölthetőségében változás áll be, úgy a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség.

4.8 Regisztráció meglévő Facebook Fiókkal: Amennyiben a Felhasználó meglévő Facebook Fiókkal regisztrál, úgy elfogadja, hogy a Facebook Fiókjával kapcsolatos egyes adatokat a Facebook üzemeltetője a Szolgáltató részére a Facebook mindenkor érvényes, vonatkozó szabályzatai szerint átadja. A Facebook hatályos szabályzatai az alábbi linkről érhetőek el: https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms.

A Felhasználó csak abban az esetben tud Facebook Fiókjával regisztrálni, amennyiben a Facebook Fiókjában az ehhez szükséges jóváhagyásokat a beállítások között megadta. A Szolgáltató ún. „email hash” alkalmazásával azonosítja be a Felhasználót. Ebben az esetben a Facebook kiadja a Facebook fiókhoz tartozó Facebook felhasználói azonosítót és e-mail címét a Szolgáltatónak.

4.9 Regisztráció saját, működő e-mail cím megadásával: A Felhasználó megadhat egy saját, működő e-mail címet, amellyel elvégezheti a regisztrációt.

4.10 Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül és a szerződést a Szolgáltató az APP-ra vonatkozó szerződéseinek nyilvántartásában, a rendszerben rögzíti. A szerződéskötés nyelve a magyar.

4.11 Az APP működéséhez legalább Android 8.0 és iOS 11.0 verziójával, 500 MB szabad tárhellyel ellátott Mobileszköz, valamint megfelelő sávszélességű internet elérés szükséges. Az APP használatához a felhasználói oldalon szükséges technikai feltételeket a Felhasználónak kell biztosítania. Ezen technikai feltételek nem teljesüléséért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

4.13 A Felek kötelesek az APP igénybevétele szempontjából jelentős bármely tény, adat, körülmény vagy információ felmerülése esetén tájékoztatni egymást.

 1. Felhasználói Fiók – bejelentkezés és törlés

5.1 A Felhasználó a Felhasználói Fiókjába a Felhasználó Név (Felhasználó e-mail címe) és a Jelszó használatával tud bejelentkezni. A bejelentkezés az APP-on keresztül lehetséges. 

5.2 A Felhasználó a fiókjának törlését a Szolgáltató felé a fent jelzett e-mail címre küldött e-mail útján kezdeményezheti. A Szolgáltató a Felhasználó fiókját a törlés kezdeményezésének beérkezését követően haladéktalanul törli. 

5.3 A Felhasználóval kötött szerződés felmondása esetén a Szolgáltató érvényteleníti Felhasználó e-mail címét és Jelszavát és egyben törli a Felhasználó Fiókját.

5.4 A Felhasználó nem használhatja más személy Felhasználói Fiókját. A Felhasználó, amennyiben Felhasználói Fiókja jogosulatlan használatát vagy egyéb, a Felhasználói Fiókkal kapcsolatos biztonsági szabály megszegését észleli, köteles azonnal, írásban értesíteni a Szolgáltatót a fent megadott elérhetőségeken.

 1. Jelszómódosítás, Elfelejtett Jelszó (e-mail címmel történt regisztráltak részére)

6.1 A megadott Jelszót az APP-on keresztül a Felhasználó bármikor módosíthatja. Szolgáltató kifejezetten ajánlja, hogy a Felhasználó rendszeresen módosítsa a jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja.

6.2 Amennyiben a Felhasználó a Jelszavát elfelejtette a Felhasználói Fiókba való bejelentkezési felületen az „Elfelejtetted a jelszavad?” kérdésre kattintva, regisztrált e-mail címe megadásával igényelhet új jelszót. A Szolgáltató az új, rendszer által generált jelszót a Felhasználó megadott email címére küldi meg. Az igényelt jelszót az azzal való bejelentkezést követően a Felhasználó saját, egyedi jelszóra megváltoztathatja.

 1. A Tedd+AddApplikáció Igénybevétele

7.1 Az APP használata

7.1.1 A Felhasználó ingyenesen töltheti le az APP-ot a készülékének operációs rendszeréhez alapértelmezetten hozzárendelt Alkalmazás-áruházból. Az alkalmazás-áruház működéséért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

7.1.2 A Szolgáltatás alapvetően Felhasználói Fiókba való bejelentkezéssel vehető csak igénybe.

7.2 A Szolgáltatás igénybevételének egyéb feltételei

7.2.1 Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását időlegesen, a szükséges karbantartási és frissítési munkák elvégzése idejére megszakítani.

7.2.2 A Szolgáltató megtagadhatja a Szolgáltatás nyújtását és azonnal megszakíthatja a Szolgáltatás Felhasználónak való nyújtását, amennyiben jogszabály vagy bírósági döntés azt előírja vagy amennyiben a Szolgáltatást az ÁSZF-be ütköző módon, engedély nélkül használják, vagy egyéb módon jogszerűtlenül vagy nem rendeltetésszerűen, figyelembe véve az APP célját.

7.2.3 A Szolgáltató köteles a Felhasználót elektronikusan vagy egyéb, a Szolgáltató által megfelelőnek minősített módon megfelelő időben, előzetesen értesíteni az APP kimaradásának okával és annak időtartamával kapcsolatban.

7.2.4 Tilos az APP visszafejtéssel, vissza-modellezéssel (reverse engineering) vagy egyéb módon történő információs technológiai manipulációja, illetve lemásolása.E tilalom megsértése szerződésszegésnek minősül, és a belőle eredő minden kár megtérítésének kötelezettsége az érintett Felhasználót terheli.

7.2.5 Az APP arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban: Tartalom) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. A szerzői jog jogosultja a Szolgáltató, ezért kizárólag a Szolgáltató jogosult minden egyes szerzői jogi felhasználás mások számára történő engedélyezésére. A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos az APP egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Szolgáltató egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logo, képeslapok, fotó, hang- és videóanyagok készítését, engedély nélküli hozzáférhetővé tételét, terjesztését, forgalmazását és árusítását.

7.2.6 Az APP és az alapjául szolgáló szoftvertermék a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések védelme alatt áll. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az applikáció letöltésével korlátozott és nem kizárólagos, nem átruházható felhasználási jogot szerez, tulajdonjogot nem. Az APP-hoz és a szoftvertermékhez fűződő minden jog – így különösen, de nem kizárólagosan a változtatás, aktualizálás, frissítés, terjesztés, többszörözés, dokumentálás, átdolgozás, továbbfelhasználás engedélyezése, publikálás joga és egyéb lehetséges jogok – a Szolgáltató tulajdona. Az APP szerkezete, felépítése és kódja a Szolgáltató szakmai és üzleti titkának, bizalmas információjának minősül. Az APP kizárólag az ÁSZF feltételei alapján használható. A jelen szerződési feltételek nem biztosítanak jogot az APP-ban használt védjegyek semmilyen jellegű használatára.

7.2.7 A Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó a mobiltelefonjára az APP-ot ingyenesen letöltse és így a fentiek szerint egyszeri, korlátozott, nem kizárólagos felhasználási jogot szerezzen az APP-ra. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a Tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot. A Felhasználónak figyelembe kell vennie a szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XIII. fejezet) és büntetőjogi (Btk. XXXVII. fejezet) következményeit.

7.2.8 Amennyiben a Szolgáltató az APP frissítését teszi letölthetővé, úgy a frissített APP felváltja és/vagy kiegészíti azt a terméket, amely a frissítés alapjául szolgált. Az eredményül kapott frissített APP-ot Felhasználó csak a jelen ÁSZF előírásainak megfelelően használhatja.

7.2.9 Felhasználó köteles biztosítani, hogy nem használja az APP-ot olyan módon, hogy az elvonja a figyelmét és megakadályozza abban, hogy betartsa a közlekedési vagy a biztonsági szabályokat.

7.2.10. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely különösen az APP manipulációját vagy az APP rendeltetésével egyébként összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tanúsít, vagy ennek megalapozott gyanúja merül fel, úgy Szolgáltató jogosult a Felhasználót azonnali hatállyal kizárni az APP felhasználóinak köréből.

 1. Adatvédelem

8.1 A Felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó részletes rendelkezéseket az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. Az adatvédelmi tájékoztató itt érhető el: www.teddmegadd.hu/adatvedelem

Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésre bocsátott adatait a mindenkor hatályos – európai uniós, így különösen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) és magyar – jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

 1. Felelősség

9.1 Szolgáltató felelőssége:

9.1.1 A Szolgáltató nem vonható felelősségre a Felhasználó által a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megszegéséből adódó következmények miatt, így különösen a Felhasználó által a Szolgáltatás nem rendeltetésszerű igénybevételével, valótlan adatok megadásával összefüggésbe hozható, valamint a Felhasználó magatartása, a Felhasználó által a regisztráció során elfogadott szabályok, stb. megsértésével összefüggő események miatt. Felhasználó jogszabályba ütköző magatartása esetén Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértés felderítése érdekében.

9.1.2 Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, elmaradt haszonért vagy következménykárért, amelyek a Szolgáltatás használatából erednek.

9.1.3 Szolgáltató a Szervezetek által az applikációban közzétett önkéntes küldetésekkel, azok információtartalmával, aktualitásával, továbbá a Felhasználónak az önkéntes feladatokon történő részvételével kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. Szolgáltató nem felel a Szervezetek és a Felhasználók önkéntes munkavégzés során tanúsított magatartásáért.

9.1.4 A Szolgáltató, illetve képviselői vagy munkatársai az ÁSZF-ben foglalt előírásokat sértő szándékos magatartásából eredő károk viselésére vagy megtérítésére a Felhasználó nem kötelezhető, az ilyen károk bekövetkezéséért a Szolgáltató felelős.

9.1.5 A Szolgáltató az ellenőrzési körén kívül eső körülménynek betudhatóan bekövetkező károk viselésére vagy megtérítésére nem kötelezhető, ha a kár bekövetkezése a szerződés megkötésekor nem volt előre látható.

9.1.6 A Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, így például, de nem kizárólag internet vagy GPS hálózati kimaradásért.

9.1.7 Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, ha az APP-ot, illetve az azt működtető szervert külső – így pl.: SQL – támadás éri. Amennyiben a Felhasználó egy ilyen támadás következtében téves rendszerüzeneteket kap, ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

9.1.8 Szolgáltató nem vállal felelősséget az APP használatából, nem megfelelő működéséből, vagy az APP bármely részének vagy tartalmának törléséből eredő károkért. Szolgáltató az APP használatra alkalmatlan állapotáról, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből, az internetes hálózat esetleges kimaradásából, az elérési út hibájából, bármely technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból vagy más rosszindulatú okból eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárja.

9.1.9 A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azokért a veszteségekért, vagy bármiféle kárért, amelyeket a Szolgáltatás meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és/vagy az APP a hibamentes és zavartalan működését, illetőleg, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Ilyenkor azonban a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a teljes vagy részleges helyreállítás tekintetében.

9.1.10 Szolgáltató a felelősségét kizárja a külső partner által üzemeltetett szoftver és alkalmazás (pl. iOS, Android, Google, Apple App Store, Google Play, Facebook, stb.) használatával kapcsolatban felmerülő, az APP hibás működése által okozott kár megtérítésével kapcsolatban felmerülő felhasználói kártérítési igények vonatkozásában.

9.1.11 A regisztrációkor, illetve a Szolgáltatás használata során megvalósuló adatközlés (pl. önkéntes küldetésre történő jelentkezéskor) hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért, a megfogalmazás megfelelőségéért és az adatok teljességéért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

9.2 Felhasználó felelőssége

9.2.1 A Felhasználó az ÁSZF-ben foglalt előírások megszegéséből eredő minden kár viselésére vagy megtérítésére köteles.

9.2.2 Felhasználó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Felhasználó felelős különösen az alábbiakért:

9.2.3 Felhasználó felelős és szavatol azért, hogy a Tedd+Add Applikációt kizárólag úgy vegye igénybe, amely rendeltetésszerű használat követelményeinek, és a mindenkor hatályos, jogszabályi előírásoknak és szabványoknak, valamint az ÁSZF-ben és a Szolgáltató által közzétett tájékoztatóknak mindenben megfelel. A nem rendeltetésszerű használatból eredő minden kárért a Felhasználó felel.

9.2.4 A Felhasználó köteles biztosítani a Felhasználói Nevét jelentő e-mail címet és Jelszava titkosságát, betartani az értesítésekre vonatkozó rendelkezéseket, illetve szavatol azért, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

9.2.5 A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési jelszavánakfelhasználásával valósult meg. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Felhasználó mobiltelefonján bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó mobiltelefonjához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más, harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

9.2.6 Szolgáltató által az ÁSZF előírásainak megsértése esetén alkalmazott felmondásból származó minden költség, kár és egyéb hátrányos jogkövetkezmény kizárólag a szerződésszegő Felhasználót terheli.

9.2.7 A használat feltétele, hogy a Felhasználó nem használja a Szolgáltatást jelen ÁSZF-től, illetve a jogszabályokban foglalt céltól eltérően. A Szolgáltatást a Felhasználó kizárólag személyesen, nem-kereskedelmi célból használhatja. A Felhasználó felelős a Szolgáltatás használatával kapcsolatos minden tevékenységéért.

9.2.8 A Felhasználó nem használhatja, illetve a Felhasználó nem engedheti meg harmadik személynek, hogy a Felhasználói Fiókját az alábbi célok valamelyikére használja, vagy hogy olyan tartalmat használjon,

 1. amely bármely szabadalmat, védjegyet, üzleti titkot, szerzői jogot, reklám jogot vagy bármely más személynek vagy jogi személynek a jogát sérti, vagy megsért bármely jogot vagy szerződést;
 1. olyan szoftver vírust vagy más számítógépes kódot, fájlt vagy programot tartalmaz, amely arra lett tervezve vagy arra szánták, hogy megzavarja, károsítsa, korlátozza vagy akadályozza a Szolgáltató vagy más harmadik személy bármely szoftvere, hardvere vagy telekommunikációs eszköze rendeltetésszerű működését vagy károsítsa vagy megpróbáljon engedély nélküli hozzáférést szerezni bármely rendszerhez, információhoz, jelszóhoz vagy más információhoz;
 1. amely más személlyel szemben fennálló jogszerű – szerződéses vagy megbízási jellegű – kötelezettség megszegésével jött létre;
 1. bármely személyt vagy jogi személyt megszemélyesít, beleértve a Szolgáltató munkavállalóját vagy képviselőjét
 1. olyan más célokra használja a Szolgáltatást, amely nem tartozik a rendeltetésszerű használat körébe.

9.2.9 A Felhasználó az APP-ot vagy annak bármely részét nem adhatja kölcsön, nem ruházhatja át, nem adhatja bérbe, sem más módon nem terjesztheti. A Felhasználó nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé az APP módosítását, átalakítását vagy lefordítását, beleértve az APP-ban tartalmazott szoftver, alkalmazások és adatbázisok megváltoztatását. A Felhasználó nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé az APP-ban megjelenő bármilyen szerzői jog, védjegy vagy szabadalom közlésének eltávolítását, megváltoztatását vagy ismeretlen eredetűvé tételét. A Felhasználó nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé az APP bármely jogellenes módon, bármely jogellenes célra történő felhasználását, amely jelen ÁSZF-fel összeegyeztethetetlen. A Felhasználó elfogadja, hogy a szoftvert vagy forráskódját nem módosítja, nem dolgozza át és nem fejti vissza.

 1. Szerződés megszüntetése

10.1 A Felhasználó jogosult írásban a szerződést indokolási kötelezettség nélkül felmondani. A felmondást elektronikus formában e-mailben vagy postai úton írásban, a fenti elérhetőségeken kell a Szolgáltató felé eljuttatni. A szerződés a meglévő Felhasználói Fiók törlésével és az applikáció felhasználó által a saját eszközéről történő törlésével szűnik meg.

10.2 Szolgáltató jogosult a szerződést írásban, 8 napos felmondási idő közbeiktatásával indokolási kötelezettség nélkül felmondani. A felmondási idő elteltével a szerződés megszűnik. A felmondást e-mailben kell a másik fél részére eljuttatni. A Szolgáltató a szerződés megszűnésének napján a Felhasználó Felhasználói Fiókját törli.

10.3 Jelen pontban foglalt események bekövetkezése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal is, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani (továbbiakban: rendkívüli felmondás):

 1. Felhasználó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Szolgáltató jó hírét, üzleti tisztességét,
 1. Felhasználó a szerződésben (jelen ÁSZF-ben) foglalt kötelezettségeit megszegi. Rendkívüli felmondás esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is.

10.4 Szolgáltató a rendkívüli felmondást az érintett Felhasználóval írásban, e-mailben, közli. A jelen pont szerinti közlés és bejelentés tartalmazza az érintett Felhasználó nevét, a felmondás okát, a Felhasználó által megsértett ÁSZF rendelkezés megjelölését, a szerződésszegő magatartás rövid leírását, a szerződés megszűnésének időpontját.

10.5 Amennyiben a Felhasználó az adatainak törlését kéri Szolgáltatótól és az Applikációt törli a saját eszközéről, úgy a szerződés az adatok törlésére való felhívás beérkezésének napján megszűnik.

 1. Egyéb rendelkezések

11.1 Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben szabályozott valamennyi kérdést – ide értve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is – a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni.

11.2 Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdéseket Felek a mindenkor hatályos Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság előtt rendezik.