Adatvédelem

Bevezető:

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett Tedd+Add nevű applikációval (a továbbiakban: applikáció) kapcsolatos adatkezelési tevékenységéhez kapcsolódó legfőbb előírásokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek – különös tekintettel, de nem kizárólagosan a GDPR-nak és az Info tv-nek – megfelelően rögzítse.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató kiemelt célja továbbá, hogy az érintettek részére – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő – könnyen hozzáférhető formában tömör, átlátható, érthető, világos és közérthető tájékoztatást nyújtson a személyes adatok kezelését illetően.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak és kizárólag a Tedd+Add applikációval kapcsolatos adatkezelési tevékenységére vonatkozik.

 

1.   Adatkezelő adatai:

 

Adatkezelő: AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhelye: 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. 2/205

Postacím: 6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. 2/205

Cégjegyzékszáma: 03 09 118996

Honlapjának címe: www.aipa.hu

E-mail cím: aipakft@gmail.com

Telefonszám: 76/953-686

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Farkas László

Weboldal: www.teddmegadd.hu

 

2.   Értelmező rendelkezések:

 

a.)    Az Adatkezelő által kezelt adatok típusai:

 

a/1.) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ.

 

a/2.) különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

 

a/3.) nem személyes adat: bármely, személyes adatnak nem minősülő adat.

 

 

b.) Az Adatkezelő adatkezelésében érintett személyek:

 

b/1.) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

            Magyarázat: Az Adatkezelési Tájékoztató kapcsán Adatkezelő elsősorban a Tedd+Add         applikáció működtetője. Emellett Adatkezelőnek minősülhet még a működtetővel       munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (pl.: megbízás) álló             személy (a továbbiakban együtt: Munkavállaló).

 

b/2.) Felhasználó: az applikációt használó természetes személy.

A Felhasználók lehetnek Személyes adat kapcsán érintettek, vagy Nem személyes adat kapcsán érintettek.

 

b/3.) Munkavállaló: a Tedd+Add applikáció működtetőjével munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (pl.: megbízási jogviszonyban) álló személy.

 

b/4.) Személyes adat kapcsán érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Az Adatkezelési Tájékoztató értelmezése során Személyes adat kapcsán érintettnek tekintendő az a természetes személy, akire vonatkozó személyes adatot, vagy különleges adatot a Felhasználó az applikáció útján bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.

A Személyes adat kapcsán érintettek lehetnek: Felhasználó

 

Magyarázat: Személyes adat kapcsán érintett vagy akkor, ha:

·       Felhasználó vagy, és Veled kapcsolatba hozható olyan információkat adsz át az applikáción keresztül a Tedd+Add részére, amelyek alapján téged azonosítani lehet;

·       egy másik Felhasználó ad át ilyen adatokat az applikációban a Tedd+Add működtetőjének.

 

b/5.) Nem személyes adat kapcsán érintett: az a természetes személy, akire a nem személyes adat vonatkozik, vagy akivel az kapcsolatba hozható. A Nem személyes adat kapcsán érintettek lehetnek: Felhasználó. 

 

            Magyarázat: Nem személyes adat kapcsán érintett vagy akkor, ha:

·       Felhasználó vagy, és rád vonatkozó olyan információkat adsz át az applikációban a Tedd+Add részére, amelyek alapján Téged nem lehet azonosítani és különleges adatnak sem minősül;

·       Egy másik Felhasználó ad át ilyen adatot az applikációban a Tedd+Add-nak;

 

 

c.) Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos tevékenységek:

 

c/1.) adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

 

 

Magyarázat: Adatfeldolgozásról a gyakorlatban akkor beszélünk, ha a Tedd+Add applikáció működtetője megbíz egy külsős céget, személyt stb. azzal, hogy az általa kezelt adatokkal, valamilyen adatkezelési műveletet végezzen el. Ilyen lehet pl. az adatok rendszerezése, csoportosítása, egységes adatbázisba átültetése, de ilyennek minősülhet akár az adatok alapján a könyvelési feladatok elvégzése is.

 

c/2.) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

 

            Magyarázat: Jelen esetben minden olyan tevékenység adatkezelésnek minősül, amit az        Adatkezelő a neki átadott adatokkal végez el.

 

c/3.) hozzájárulás: a Személyes adat kapcsán érintett, vagy a Nem személyes adat kapcsán érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel nyilatkozat, vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok, vagy nem személyes adatok kezeléséhez.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában hozzájárulásnak minősül még a Felhasználó azon nyilatkozata, amiben kijelenti, hogy az általa Adatkezelőnek átadott személyes és nem személyes adatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően adja át Adatkezelőnek, és biztosítja Adatkezelőt afelől, hogy az így átadott adatokat jogszerűen tudja kezelni minden további intézkedés nélkül.

 

            Magyarázat:

            Hozzájárulásnak minősül az a nyilatkozat, amiben hozzájárulsz az általad            Adatkezelőnek átadott személyes és nem személyes             adataid kezeléséhez;

           

Ebben a nyilatkozatban azt is garantálod az Adatkezelőnek, hogy ezeket az adatokat az applikációs szolgáltatásainak nyújtása során, valamint azokkal kapcsolatban jogszerűen, illetve a Személyes adat kapcsán érintett hozzájárulásával kezelheti, és ehhez további intézkedést nem kell tennie.

 

Amennyiben a Felhasználó korlátozottan cselekvőképes kiskorú személynek minősül (14-18 év közötti személyek), úgy a 16. életévét be nem töltött Felhasználó esetén a jelen adatkezeléshez történő hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt (közösen) jogosult. 14 év alatt érvényes adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot kizárólag a törvényes képviselő tehet. 16 év felett pedig elegendő a Felhasználó nyilatkozata.

 

Amennyiben a Felhasználó korlátozottan cselekvőképes kiskorú személynek minősül (14-18 év közötti személyek), úgy 18. életévét be nem töltött Felhasználó esetén a képmásához való hozzájárulásra (képmás készítése és felhasználása) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A 14 évnél fiatalabb Felhasználó cselekvőképtelennek minősül, így ebben az esetben a törvényes képviselője hozzájárulása szükséges.

 

c/4.) adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

            Magyarázat: Adatmegsemmisítés pl. az adatokat tartalmazó pendrive, vagy papírok          megsemmisítése.

c/5.) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

            Magyarázat: Adattörlés pl. az adatok törlése a pendrive-ról, úgy, hogy azokat már nem lehet visszaállítani.

 

d. Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos egyéb fogalmak:

 

d/1.) applikációs szolgáltatás: a Tedd+Add által az applikáció útján a Felhasználóknak nyújtott szolgáltatás.

 

d/2.) hírlevél adatbázis: az Adatkezelő által üzemeltetett, elsősorban e-mail címeket tartalmazó zárt adatállomány, amelynek célja az Adatkezelő szolgáltatásairól szóló hírlevelek címzettjeihez, illetve jövőbeli címzettjeihez tartozó elérhetőségek hosszú távú tárolása és rendszerezése.

 

 

3.   Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok:

 

3.1.    Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatót – különös tekintettel, de nem kizárólagosan – az alábbiakban meghatározott jogszabályokkal összhangban alkotja meg:

 

·       Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR);

·       Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.);

·       A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egységes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)

·       Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Ektv.)

 

4.   Az adatkezelés célja:

 

4.1. Az adatkezelés célja a Felhasználók esetében:

·       a Felhasználó – applikációs szolgáltatások teljesítéséhez szükséges – azonosítása;

·       A Felhasználó részére nyújtandó applikációs szolgáltatások meghatározása;

·       az önkéntes munkára való jelentkezéshez a civil/nonprofit szervezet (továbbiakban: Szervezet) applikáción keresztüli értesítése a jelentkező Felhasználó nevének és e-mail címének továbbításával

·       Statisztikai kimutatások készítése, illetve a Tedd+Add marketing tevékenységének fejlesztése az ehhez kapcsolódó adatok kiértékelése útján;

·       a program népszerűsítése (pl. hírlevelek küldése);

·       Adatkezelőt érintő jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

 

5.   A kezelt adatok köre:

 

A Felhasználók esetében:

a)  Az applikációs szolgáltatás igénybevételéhez feltétlenül szükséges adatok: Ahhoz, hogy Felhasználó igénybe tudja venni a Tedd+Add applikációs szolgáltatásait, adatokat kell megadnia részére. Az adatok megadása történhet regisztráció útján, vagy Facebook fiók útján történő belépés keretében.

                                                                                                                     

b.)  Regisztráció: A regisztráció során a Felhasználónak az alábbi adatokat kell megadnia

·       E-mail cím;

·       Jelszó.

 

c.) A Felhasználókról az önkéntes feladatok végzése során készült fényképek, videók:

A program népszerűsítéséhez, az eseményekről történő híradásokhoz fénykép és/vagy videofelvétel készülhet, mely képmások személyes adatnak minősülnek.

 

d.) Az önkéntes feladatokra való jelentkezés során a Felhasználónak az alábbi adatokat kell a regisztráció során megadott adatokon felül megadnia

·       Név.

 

e.) Belépés Facebook fiókkal: A Facebook fiókkal történő bejelentkezés útján Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Facebook-on megadott, Felhasználó azonosításához, illetve az applikáció használatához szükséges adatokat az Adatkezelő az adatkezelés 4.1. pontban meghatározott célból kezelje.

 

 

 

6.   Az adatkezelés jogalapja:

 

6.1. Személyes adatok esetében:

Az Adatkezelő adatkezelési jogköre a Személyes adat kapcsán érintett (és amennyiben szükséges törvényes képviselőjének) hozzájárulásán alapul. A hozzájárulást a Személyes adat kapcsán érintett (és amennyiben szükséges a törvényes képviselő) bármikor visszavonhatja.

A fentiek mellett egyes személyes adatok (pl.: könyvvezetéshez szükséges adatok) kezelését jogszabály is előírja.

 

            Magyarázat: Az Adatkezelő azért kezelhet rád vonatkozó személyes adatokat, mert:

·       Te, mint Személyes adat kapcsán érintett (és amennyiben szükséges jogszabálynál fogva a törvényes képviselőd) ehhez hozzájárultál. A hozzájárulást bármikor visszavonhatod;

·       az Adatkezelő számára az adatkezelést jogszabály írja elő/ teszi lehetővé.

 

6.2. Nem személyes adatok esetében: Az adatkezelés a Felhasználó, azon nyilatkozatán alapul, amely szerint az átadott adatokat Adatkezelő jogszerűen kezelheti.

 

Magyarázat: Az Adatkezelő azért kezelhet nem személyes adatokat, mert Te, mint   Felhasználó (és amennyiben szükséges törvényes képviselőd) úgy nyilatkoztál, hogy azokat jogszerűen kezelheti, azaz nem esnek pl.: üzleti titok, védett ismeret stb. kategóriába.

 

7.   Az adatkezelés folyamata – Hogyan és meddig kezeli az adatokat az Adatkezelő?

 

A Felhasználó által megadott adatok kezelése:

 

7.1. Az applikációs szolgáltatás igénybevételéhez feltétlenül szükséges adatok: Ezeket az adatokat Felhasználó az applikáción keresztül tudja megadni Adatkezelő részére.

Az így megadott adatok – Adatkezelő részére történő átadásukat követően – Adatkezelő zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8.1 pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

 

Ha az adatkezelés jogalapja kizárólag a Felhasználó (és amennyiben szükséges törvényes képviselőjének) hozzájárulása, abban az esetben az Adatkezelő ezeket az adatokat az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli, a kezelés szükségességét pedig jogszabályban előírt időszakonként és módon felülvizsgálja. Az így készült dokumentációt Adatkezelő 10 évig őrzi meg.

Amennyiben az adatokat az Adatkezelő jogszabályi előírás (pl.: könyvvezetési kötelezettség) alapján kezeli, abban az esetben azokat a jogszabályban meghatározott ideig tartja nyilván és kezeli.

 

Magyarázat: Ahhoz, hogy a Tedd+Add applikációt használni tudd, meg kell adnod a        fenti     adatokat. Az Adatkezelő az ilyen adatokat biztonságos informatikai    rendszerekben tárolja úgy, hogy azokhoz csak az arra jogosultak férhessenek   hozzá. Az adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg az adatkezelés célja meg nem     valósul. A tárolás szükségességét az Adatkezelő jogszabályban előírt időszakonként és módon megvizsgálja.             Ha viszont az adataid kezelését jogszabály is előírja, akkor az Adatkezelő azokat addig kezeli, amíg azt a jogszabály megköveteli.

 

7.2. Az applikáció használata során megadott adatok: Ezeket az adatokat Felhasználó az applikáción keresztül tudja megadni Adatkezelő részére.

Az így megadott adatok Adatkezelő részére történő átadásukat követően Adatkezelő zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8.1 pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

Ha az adatkezelés jogalapja kizárólag a Felhasználó (és amennyiben szükséges törvényes képviselőjének) hozzájárulása, abban az esetben az Adatkezelő ezeket az adatokat az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli, a kezelés szükségességét pedig a jogszabályban előírt időszakonként és módon felülvizsgálja. Az így készült dokumentációt Adatkezelő 10 évig őrzi meg.

 

Amennyiben az adatokat az Adatkezelő jogszabályi előírás (pl.: könyvvezetési kötelezettség) alapján kezeli, abban az esetben azokat a jogszabályban meghatározott ideig tartja nyilván és kezeli.

 

            Magyarázat: Az applikáció használata során megadhatod a fenti adatokat. Az    Adatkezelő az ilyen adatokat biztonságos informatikai rendszerekben tárolja úgy,    hogy azokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá. Az adatokat az Adatkezelő          addig kezeli, amíg az             adatkezelés célja meg nem valósul. A tárolás szükségességét az             Adatkezelő a jogszabályban előírt időszakonként és módon ismét megvizsgálja.

            Ha viszont az adataid kezelését jogszabály is előírja, akkor az Adatkezelő azokat addig        kezeli, amíg azt a jogszabály megköveteli.

 

7.3. Az önkéntes feladatvégzés során megadott adatok: Ezeket az adatokat Felhasználó az önkéntes feladatvégzése során tudja megadni Adatkezelő részére. A program népszerűsítéséhez, az eseményekről történő híradásokhoz fénykép és/vagy videofelvétel készülhet. Felhasználó (és amennyiben szükséges törvényes képviselője) az applikáció regisztrációjával egyidejűleg hozzájárul, hogy róla fényképek vagy videók készüljenek és ezen felvételeket, így a képmásukat Adatkezelő korlátlanul, területi és időbeli korlátozás nélkül felhasználja, nyilvánosságra hozza, így közzé teheti kifejezetten – de nem kizárólagosan – a helyi és országos lapokban, illetve a program weboldalán, facebook oldalán és egyéb online média felületein. A regisztráció során tett nyilatkozattal biztosított felhasználási jog kiterjed a videók, vagy fényképek tetszőleges példányban, analóg vagy digitális hordozón, tetszőleges alkalommal történő többszörözésére és a többszörözött példányok terjesztésére.

Az applikációba történő regisztrációval egyidejűleg Felhasználó (és amennyiben szükséges törvényes képviselője) kijelenti, hogy a fentiekben részletezett esetekben a képmása nyilvánosságra hozatala és felhasználása nem minősül jogai, különösen, de nem kizárólagosan személyiségi jogai megsértésének. Kijelenti továbbá, hogy a fentiekben meghatározott felhasználási jogot ingyenesen, ellenérték megfizetése nélkül engedi át Adatkezelőnek. Felhasználó (és amennyiben szükséges törvényes képviselője) a regisztráció során tett nyilatkozatával kijelenti, hogy a hozzájárulása alapján semmiféle további követelése vagy igénye nincs, és azt a jövőben sem támaszt.

 

 

8.    Adatbiztonság – Hogyan védi az Adatkezelő a kezelt adatokat?

 

8.1. Adatkezelő az 5. pontban meghatározott adatokat (a továbbiakban: kezelt adatok) zárt, informatikai algoritmussal védett rendszerben tárolja, és adatvédelmi szempontból biztonságos, informatikai algoritmussal védett, zárt szoftverekkel kezeli.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy minden szükséges és ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokat – mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása és őrzése során – a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisüléstől és sérüléstől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól megóvja.

 

            Magyarázat: Adatkezelő a nála lévő elektronikus adatokat informatikai kóddal védett     rendszerben tárolja, és a kezelésük során csak olyan szoftvert alkalmaz, ami szintén    ilyen    kóddal védett. Adatkezelő megóvja az adatokat attól, hogy azokat jogosulatlan             személy           megismerje/ megismerhesse, azok megváltozzanak, elérhetetlenek             legyenek, vagy megsemmisüljenek.

 

 

9.   Az adatkezelők és az adatfeldolgozók köre – Kik kezelik a Tedd+Add részére átadott adatokat?

 

9.1. Adatkezelő: Az 5. pontban meghatározott adatok feldolgozására, kezelésére, illetve a tárolt adatok megismerésére kizárólag a Tedd+Add, valamint a Tedd+Add működtetőjével munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek jogosultak (a továbbiakban együtt: Adatkezelő). Az Adatkezelő az adatok kezelését célhoz kötötten végzi, az adatokat a 4. pontban meghatározott célú felhasználáson túl nem használja fel.

 

Magyarázat: A Tedd+Add applikáció részére átadott adatokat kizárólag a működtető vezetői és dolgozói kezelhetik.  Az adatkezelés során mindannyian csak az adatkezelés céljának megfelelően járhatnak el.

 

Adatfeldolgozó: A Tedd+Add működtetője egyes jogszabályban és szerződésben rögzített kötelezettségeinek teljesítése érdekében Adatfeldolgozókat alkalmaz.

 

 

9.2. Adatkezelő a kezelésében lévő egyes adatokat az alábbi szerver hosting szolgáltatók (a továbbiakban: Szerver hosting szolgáltató) által biztosított tárhelyen tárolja:

 

név: Websupport Magyarország Kft.

képviselő: Sűdy András

székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

e-mail cím: info@tarhelypark.hu

 

Adatkezelő részére átadott adatok kapcsán Szerver hosting szolgáltatók kizárólag az adatok tárolását biztosítják, egyéb adatkezelési műveletet nem végeznek.

Szerver hosting szolgáltatók az adatok tárolásához szükséges tárhelyet az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges ideig biztosítják.

 

Magyarázat: A Tedd+Add részére a fenti Szerver hosting szolgáltatók biztosítják a tárhelyet. Szerver hosting szolgáltatók a szerveren tárolt adatokat nem látják és azokkal egyéb             adatkezelési műveletet nem tudnak végezni. Az adatok addig maradnak a tárhelyen, amíg Szerver hosting szolgáltatók és a Tedd+Add működtetője közötti szerződés előírja.

 

9.3. Az Adatkezelő az adatkezelés folyamata során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe a Tedd+Add applikáció fejlesztése céljából.

 

név: Fodor Dávid EV

székhely: 6000 Kecskemét, Kosztolányi Dezső u. 4.

 

9.4. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők (adattovábbítás)

 

Az önkéntes küldetésekre történő jelentkezéskor a regisztráció során megadott e-mail cím, továbbá a név elküldésre kerül az önkéntes küldetést kínáló Szervezet számára a Szervezet által megadott e-mail címre, továbbá a Szervezet saját civil felületén (amely a www.teddmegadd.hu oldalról érhető el) is megtekinthető. A Szervezet az önkéntes küldetést követő 2 éven belül kezelheti ezen adatokat.

 

 

10.        Érintettek jogai – Milyen jogaid vannak az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó adatkezelésével kapcsolatban?

 

10.1. Tájékoztatás kéréshez való jog:

 

Az Érintett személy (és amennyiben szükséges törvényes képviselője) tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy

·       milyen személyes adatait,

·       milyen jogalapon,

·       milyen adatkezelési cél miatt,

·       milyen forrásból,

·       mennyi ideig kezeli,

·       alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

·       az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait

·       az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

 

10.2. A Hozzáféréshez való jog: A fenti személyek bármikor kérhetik, hogy a rájuk vonatkozó adatokat és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésükre bocsássa.

 

            Magyarázat: Bármikor kérhetsz információt arról, hogy az Adatkezelő milyen      adatodat kezeli. Információt kérhetsz még az adatok forrásáról, az adatkezelés      céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az           adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

10.3. Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog: A fenti személyek bármikor kérhetik, hogy a rájuk vonatkozó adatokat az Adatkezelő helyesbítse, illetve egészítse ki. Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

            Magyarázat: Ha egy rád vonatkozó adat hibás, vagy hiányos, akkor kérheted, hogy az         Adatkezelő azt javítsa, vagy egészítse ki.

 

10.4. Korlátozáshoz, törléshez és megsemmisítéshez való jog: A fenti személyek bármikor kérhetik a rájuk vonatkozó adatok kezelésének korlátozását, illetve az ilyen adatok törlését vagy megsemmisítését (ide nem értve a kötelező adatkezelés körébe eső adatokat).

 

            Magyarázat: Bármikor kérheted a rád vonatkozó adatok adatkezelésének korlátozását,           vagy az adatok törlését vagy megsemmisítését is.

 

10.5. Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett személy kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

       az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy

       a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

       az adatkezelés automatizált módon történik.

 

10.6. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatai kezelésére az adatkezelő jogos érdeke miatt kerül sor. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

10.7. Az Adatkezelő a fentiek szerinti kérelmeket a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn – de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon – belül köteles teljesíteni, vagy az elutasítás tényéről, indokairól, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről a fenti személyeket tájékoztatni.

 

Magyarázat: A kérelmedre (és amennyiben szükséges törvényes képviselőd kérelmére) legkésőbb a megérkezésétől számított 25 napon belül választ fogsz kapni. Ha az Adatkezelő a kérelmet elutasítja, akkor ezt meg is    indokolja, és   tájékoztat arról, hogy milyen jogorvoslati lehetőségeid vannak.

 

10.8. Az Adatkezelő megkeresése

 

Javasoljuk, hogy a bírósági vagy hatósági eljárás kezdeményezése előtt az Adatkezelőnek legyen szíves elküldeni a személyes adatai kezelésével kapcsolatos megkeresését, panaszát, hogy azt kivizsgálhassuk és megnyugtatóan orvosolhassuk, illetve 10. pont szerinti valamely kérelmét, igényét – annak megalapozottsága esetén – teljesíthessük.

 

Az Adatkezelő az Érintett 10. pont szerinti valamely adatkezeléssel kapcsolatos jogának érvényesítése, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályok által előírt időn belül vizsgálja ki az ügyet, intézkedik a megkereséssel kapcsolatban és nyújt tájékoztatást az ügyben az Érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a megkeresés összetettségét és a megkeresések számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható.

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a megkeresést, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedést az Érintett megkeresése alapján késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben, tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának, a kérelem teljesítése megtagadásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett az alábbiak szerint bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezhet ügyében.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében vagy amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, panaszt kíván előterjeszteni vagy a 10. pont szerinti valamely jogával kíván élni, ezt megteheti az érintett Adatkezelő 1.) pontban felsorolt elérhetőségein.

 

10.9. A Személyes adat kapcsán érintettek a fenti jogaik megsértése esetén a következőkhöz fordulhatnak:

·       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.);

·       Lakóhely/ tartózkodási hely szerint illetékes törvényszék.

 

            Magyarázat: Ha a rád vonatkozó személyes adat kapcsán sértik meg a jogaidat, akkor            ezekhez a szervekhez fordulhatsz.

 

10.10. A Nem személyes adat kapcsán érintett és az Adatkezelő a köztük felmerülő, adatkezeléssel kapcsolatos jogvitát elsődlegesen egyezményes úton rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, akkor a Nem személyes adat kapcsán érintett a Polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott általános szabályok szerint fordulhat bírósághoz.

 

            Magyarázat: Ha a hozzád köthető nem személyes adat kapcsán sértik meg a jogaidat,            akkor egyezkedés útján, vagy peres úton léphetsz fel.

 

11.        Vegyes és záró rendelkezések:

 

11.1. Adatkezelő jogosult az Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítani. Az Adatvédelmi Tájékoztató érdemi módosítása esetén az adatkezelés jogszerűségéhez – annak szükségessége esetén – a hozzájárulást Adatkezelőnek ismételten be kell szereznie. Az Adatvédelmi Tájékoztatót Adatkezelő www.teddmegadd.hu weboldalon és az applikáció útján teszi közzé.

 

Magyarázat: Az Adatvédelmi Tájékoztatót az applikációban bármikor megtekintheted. Az Adatkezelő önállóan is módosíthatja az Adatvédelmi Tájékoztatót. Azért, hogy a tudtod nélkül rád ne terjedhessenek ki az új szabályok, az Adatkezelő a módosításról előzetesen tájékoztat Téged (és amennyiben szükséges törvényes képviselődet), és szükség esetén ismét a hozzájárulásodat (és amennyiben szükséges törvényes képviselőd hozzájárulását) kéri az adatkezeléshez.

 

11.2. A Felhasználó nem adhat át az Adatkezelőnek olyan adatot, ami harmadik fél és/vagy az Adatkezelő jogát, illetve jogos érdekeit sérti.

 

            Magyarázat: Csak olyan adatot adhatsz át az Adatkezelőnek, ami nem sérti se az ő         jogát,   se egyéb személyekét.

 

11.3. Amennyiben a Felhasználó jogosulatlanul harmadik fél adatait adta meg, akkor Adatkezelő jogosult a Felhasználó jognyilatkozatát semmisnek tekinteni, regisztrációját, hírlevélre történő feliratkozását, illetve a megadott adatokat törölni.

 

11.4. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 12 számozott oldalból áll, és azt a Tedd+Add működtetője- mint adatkezelésének fundamentális dokumentumát – elfogadta.