Adatvédelem

Bevezető:

Jelen Adatkezelési tájékoztató
célja, hogy az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett Tedd+Add nevű applikációval
(a továbbiakban: applikáció) kapcsolatos adatkezelési tevékenységéhez
kapcsolódó legfőbb előírásokat a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek –
különös tekintettel, de nem kizárólagosan a GDPR-nak és az Info tv-nek –
megfelelően rögzítse.

Az Adatkezelési Tájékoztató
kiemelt célja
továbbá, hogy az érintettek részére – a hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelő – könnyen hozzáférhető formában tömör, átlátható,
érthető, világos és közérthető tájékoztatást nyújtson a személyes adatok
kezelését illetően.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató
csak és kizárólag a Tedd+Add applikációval kapcsolatos adatkezelési
tevékenységére vonatkozik.

1.
Adatkezelő adatai:

 

Adatkezelő: AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhelye: 6000
Kecskemét, Csányi János krt. 14. 2/205

Postacím: 6000 Kecskemét,
Csányi János krt. 14. 2/205

Cégjegyzékszáma:
03 09 118996

Honlapjának
címe: www.aipa.hu

E-mail cím: aipakft@gmail.com

Telefonszám: 76/953-686

Adatvédelmi
tisztviselő: Dr. Farkas László

Weboldal:
www.teddmegadd.hu

2.
Értelmező rendelkezések:

 

a.)
 Az Adatkezelő által kezelt adatok típusai:

 

a/1.) személyes adat:
azonosított vagy azonosítható
természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ.

 

a/2.) különleges adat:
a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji
vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a
genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus
adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére
vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

a/3.) nem személyes adat:
bármely, személyes adatnak nem minősülő adat.

b.) Az Adatkezelő
adatkezelésében érintett személyek:

 

b/1.) Adatkezelő: az
a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja.

            Magyarázat:
Az Adatkezelési Tájékoztató kapcsán
Adatkezelő elsősorban a Tedd+Add         applikáció
működtetője. Emellett Adatkezelőnek minősülhet még a működtetővel       munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban (pl.: megbízás) álló             személy
(a továbbiakban együtt: Munkavállaló).

b/2.) Felhasználó:
az applikációt használó természetes személy.

A Felhasználók lehetnek Személyes
adat kapcsán érintettek, vagy Nem személyes adat kapcsán érintettek.

b/3.) Munkavállaló:
a Tedd+Add applikáció működtetőjével munkaviszonyban, vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban (pl.: megbízási jogviszonyban) álló személy.

b/4.)
Személyes adat kapcsán érintett:
bármely
információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Az
Adatkezelési Tájékoztató értelmezése során Személyes adat kapcsán érintettnek
tekintendő az a természetes személy, akire vonatkozó személyes adatot, vagy
különleges adatot a Felhasználó az applikáció útján bocsátja az Adatkezelő
rendelkezésére.

A
Személyes adat kapcsán érintettek lehetnek: Felhasználó

Magyarázat: Személyes adat kapcsán érintett vagy akkor,
ha:

·
Felhasználó
vagy, és Veled kapcsolatba hozható olyan információkat adsz át az applikáción
keresztül a Tedd+Add részére, amelyek alapján téged azonosítani lehet;

·
egy másik
Felhasználó ad át ilyen adatokat az applikációban a Tedd+Add működtetőjének.

b/5.) Nem személyes adat kapcsán érintett: az a
természetes személy, akire a nem személyes adat vonatkozik, vagy akivel az
kapcsolatba hozható. A Nem személyes adat kapcsán érintettek lehetnek:
Felhasználó. 

            Magyarázat: Nem személyes adat kapcsán érintett vagy
akkor, ha:

·
Felhasználó
vagy, és rád vonatkozó olyan információkat adsz át az applikációban a Tedd+Add
részére, amelyek alapján Téged nem lehet azonosítani és különleges adatnak sem minősül;

·
Egy másik
Felhasználó ad át ilyen adatot az applikációban a Tedd+Add-nak;

 

c.) Az
Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos tevékenységek:

 

c/1.) adatfeldolgozás:
az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó
által végzett adatkezelési műveletek összessége.

Magyarázat: Adatfeldolgozásról a gyakorlatban akkor
beszélünk, ha a Tedd+Add applikáció működtetője megbíz egy külsős céget,
személyt stb. azzal, hogy az általa kezelt adatokkal, valamilyen adatkezelési
műveletet végezzen el. Ilyen lehet pl. az adatok rendszerezése, csoportosítása,
egységes adatbázisba átültetése, de ilyennek minősülhet akár az adatok alapján
a könyvelési feladatok elvégzése is.

c/2.) adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

            Magyarázat: Jelen esetben minden olyan tevékenység
adatkezelésnek minősül, amit az        Adatkezelő
a neki átadott adatokkal végez el.

 

c/3.) hozzájárulás:
a Személyes adat kapcsán érintett, vagy a Nem személyes adat kapcsán
érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel nyilatkozat, vagy az akaratát
félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja
a rá vonatkozó személyes adatok, vagy nem személyes adatok kezeléséhez.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató
vonatkozásában hozzájárulásnak minősül még a Felhasználó azon nyilatkozata, amiben
kijelenti, hogy az általa Adatkezelőnek átadott személyes és nem személyes
adatokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően adja át Adatkezelőnek,
és biztosítja Adatkezelőt afelől, hogy az így átadott adatokat jogszerűen tudja
kezelni minden további intézkedés nélkül.

            Magyarázat:

            Hozzájárulásnak minősül az a
nyilatkozat, amiben hozzájárulsz az általad            Adatkezelőnek
átadott személyes és nem személyes             adataid
kezeléséhez;

           

Ebben a nyilatkozatban azt is
garantálod az Adatkezelőnek, hogy ezeket az adatokat az applikációs szolgáltatásainak
nyújtása során, valamint azokkal kapcsolatban jogszerűen, illetve a Személyes adat
kapcsán érintett hozzájárulásával kezelheti, és ehhez további intézkedést nem
kell tennie.

 

Amennyiben
a Felhasználó korlátozottan cselekvőképes kiskorú személynek minősül (14-18 év
közötti személyek), úgy a 16. életévét be nem töltött Felhasználó esetén
a jelen adatkezeléshez történő hozzájárulásra csak a törvényes
képviselőjével együtt (közösen) jogosult. 14 év alatt érvényes
adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot kizárólag a törvényes képviselő
tehet. 16 év
felett pedig elegendő a Felhasználó nyilatkozata.

 

Amennyiben
a Felhasználó korlátozottan cselekvőképes kiskorú személynek minősül (14-18 év
közötti személyek), úgy 18. életévét be nem töltött Felhasználó esetén a képmásához
való hozzájárulásra
(képmás készítése és felhasználása) csak a törvényes
képviselőjével együtt jogosult. A 14 évnél fiatalabb Felhasználó cselekvőképtelennek
minősül, így ebben az esetben a törvényes képviselője hozzájárulása szükséges.

 

c/4.) adatmegsemmisítés:
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

            Magyarázat: Adatmegsemmisítés pl. az adatokat
tartalmazó pendrive, vagy papírok          megsemmisítése.

c/5.) adattörlés: az
adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.

            Magyarázat: Adattörlés pl. az adatok törlése a pendrive-ról,
úgy, hogy azokat már nem lehet visszaállítani
.

d. Az Adatkezelő
adatkezelésével kapcsolatos egyéb fogalmak:

 

d/1.) applikációs szolgáltatás: a Tedd+Add
által az applikáció útján a Felhasználóknak nyújtott szolgáltatás.

d/2.) hírlevél adatbázis: az Adatkezelő
által üzemeltetett, elsősorban e-mail címeket tartalmazó zárt adatállomány,
amelynek célja az Adatkezelő szolgáltatásairól szóló hírlevelek címzettjeihez,
illetve jövőbeli címzettjeihez tartozó elérhetőségek hosszú távú tárolása és
rendszerezése.

 

3.
Az
adatkezelésre vonatkozó jogszabályok:

 

3.1.
Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatót –
különös tekintettel, de nem kizárólagosan – az alábbiakban meghatározott
jogszabályokkal összhangban alkotja meg
:

·
Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban:
GDPR);

·
Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info
tv.);

·       A
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egységes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)

·       Az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban Ektv.)

 

4.
Az
adatkezelés célja:

 

4.1. Az adatkezelés célja a
Felhasználók esetében:

·
a Felhasználó – applikációs szolgáltatások teljesítéséhez szükséges
azonosítása;

·
A Felhasználó részére nyújtandó applikációs
szolgáltatások meghatározása;

·
az önkéntes
munkára való jelentkezéshez a civil/nonprofit szervezet (továbbiakban:
Szervezet) applikáción keresztüli értesítése a jelentkező Felhasználó nevének
és e-mail címének továbbításával

·
Statisztikai kimutatások készítése, illetve a
Tedd+Add marketing tevékenységének fejlesztése az ehhez kapcsolódó adatok
kiértékelése útján;

·
a program népszerűsítése (pl. hírlevelek
küldése);

·
Adatkezelőt érintő jogszabályi kötelezettségek
teljesítése.

5.   A kezelt adatok köre:

 

A Felhasználók esetében:

a)  Az applikációs szolgáltatás igénybevételéhez
feltétlenül szükséges adatok:
Ahhoz, hogy Felhasználó igénybe tudja venni a
Tedd+Add applikációs szolgáltatásait, adatokat kell megadnia részére. Az adatok
megadása történhet regisztráció útján,
vagy Facebook fiók útján történő belépés keretében.

                                                                                                                     

b.)  Regisztráció: A regisztráció során a
Felhasználónak az alábbi adatokat kell megadnia

·
E-mail cím;

·
Jelszó.

c.) A Felhasználókról az önkéntes
feladatok végzése során készült fényképek, videók:

A program
népszerűsítéséhez, az eseményekről történő híradásokhoz fénykép és/vagy
videofelvétel készülhet
, mely képmások személyes adatnak minősülnek.

d.) Az önkéntes feladatokra való
jelentkezés során a Felhasználónak az alábbi adatokat kell a regisztráció során
megadott adatokon felül megadnia

·       Név.

e.) Belépés Facebook fiókkal:
A Facebook fiókkal történő bejelentkezés útján Felhasználó hozzájárul ahhoz,
hogy a Facebook-on megadott, Felhasználó azonosításához, illetve az applikáció
használatához szükséges adatokat az Adatkezelő az adatkezelés 4.1. pontban
meghatározott célból kezelje.

6.   Az adatkezelés jogalapja:

 

6.1. Személyes adatok esetében:

Az Adatkezelő adatkezelési jogköre
a Személyes adat kapcsán érintett (és
amennyiben szükséges törvényes képviselőjének)
hozzájárulásán
alapul
. A hozzájárulást a Személyes adat kapcsán érintett (és amennyiben
szükséges a törvényes képviselő)
bármikor visszavonhatja
.

A fentiek mellett egyes személyes
adatok (pl.: könyvvezetéshez szükséges adatok) kezelését jogszabály is előírja.

            Magyarázat:
Az Adatkezelő azért kezelhet rád
vonatkozó személyes adatokat, mert:

·
Te, mint
Személyes adat kapcsán érintett
(és amennyiben
szükséges jogszabálynál fogva a törvényes képviselőd)
ehhez
hozzájárultál. A hozzájárulást bármikor visszavonhatod;

·
az
Adatkezelő számára az adatkezelést jogszabály írja elő/ teszi lehetővé.

6.2. Nem személyes adatok esetében: Az adatkezelés a Felhasználó, azon
nyilatkozatán alapul, amely szerint az átadott adatokat Adatkezelő jogszerűen
kezelheti.

Magyarázat: Az Adatkezelő azért kezelhet nem személyes
adatokat, mert Te, mint   Felhasználó
(és amennyiben szükséges törvényes képviselőd) úgy
nyilatkoztál, hogy azokat jogszerűen kezelheti, azaz nem esnek pl.: üzleti titok,
védett ismeret stb. kategóriába.

7.   Az adatkezelés folyamata – Hogyan és meddig kezeli az
adatokat az Adatkezelő?

 

A Felhasználó által megadott
adatok kezelése:

7.1. Az applikációs szolgáltatás
igénybevételéhez feltétlenül szükséges adatok
: Ezeket az adatokat
Felhasználó az applikáción keresztül tudja megadni Adatkezelő részére.

Az így megadott adatok – Adatkezelő
részére történő átadásukat követően – Adatkezelő zárt, informatikai
algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez kizárólag a 8.1
pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési jogosultsággal.

Ha az adatkezelés jogalapja
kizárólag a Felhasználó (és amennyiben
szükséges törvényes képviselőjének)
hozzájárulása,
abban az esetben az Adatkezelő ezeket az adatokat az adatkezelés céljának
teljesüléséig kezeli, a kezelés szükségességét pedig jogszabályban előírt
időszakonként és módon felülvizsgálja. Az így készült dokumentációt Adatkezelő
10 évig őrzi meg.

Amennyiben az adatokat az
Adatkezelő jogszabályi előírás (pl.: könyvvezetési kötelezettség) alapján
kezeli, abban az esetben azokat a jogszabályban meghatározott ideig tartja
nyilván és kezeli.

Magyarázat: Ahhoz, hogy a Tedd+Add applikációt
használni tudd, meg kell adnod a        fenti
    adatokat. Az Adatkezelő az ilyen
adatokat biztonságos informatikai    rendszerekben
tárolja úgy, hogy azokhoz csak az arra jogosultak férhessenek   hozzá. Az adatokat az Adatkezelő addig kezeli,
amíg az adatkezelés célja meg nem     valósul.
A tárolás szükségességét az Adatkezelő jogszabályban
előírt időszakonként és módon megvizsgálja.             Ha
viszont az adataid kezelését jogszabály is előírja, akkor az Adatkezelő azokat
addig kezeli, amíg azt a jogszabály megköveteli.

 

7.2. Az applikáció
használata során megadott adatok
: Ezeket az adatokat Felhasználó az
applikáción keresztül tudja megadni Adatkezelő részére.

Az így megadott
adatok Adatkezelő részére történő átadásukat követően Adatkezelő zárt,
informatikai algoritmussal védett rendszerében kerülnek rögzítésre, amelyhez
kizárólag a 8.1 pontban meghatározott személyek rendelkeznek hozzáférési
jogosultsággal.

Ha
az adatkezelés jogalapja kizárólag a Felhasználó
(és amennyiben szükséges törvényes
képviselőjének)
hozzájárulása, abban az esetben az
Adatkezelő ezeket az adatokat az adatkezelés céljának teljesüléséig kezeli, a
kezelés szükségességét pedig a jogszabályban előírt időszakonként és módon felülvizsgálja.
Az így készült dokumentációt Adatkezelő 10 évig őrzi meg.

 

Amennyiben az adatokat
az Adatkezelő jogszabályi előírás (pl.: könyvvezetési kötelezettség) alapján
kezeli, abban
az esetben azokat a
jogszabályban meghatározott ideig tartja nyilván és kezeli.

 

            Magyarázat: Az applikáció használata során megadhatod a
fenti adatokat. Az    Adatkezelő az ilyen
adatokat biztonságos informatikai rendszerekben tárolja úgy,    hogy azokhoz csak az arra jogosultak
férhessenek hozzá. Az adatokat az Adatkezelő          addig
kezeli, amíg az             adatkezelés
célja meg nem valósul. A tárolás szükségességét az             Adatkezelő a jogszabályban előírt időszakonként és módon ismét
megvizsgálja.

            Ha viszont az adataid kezelését
jogszabály is előírja, akkor az Adatkezelő azokat addig        kezeli, amíg azt a jogszabály megköveteli.

 

7.3. Az önkéntes feladatvégzés során megadott adatok: Ezeket az adatokat Felhasználó az önkéntes
feladatvégzése során tudja megadni Adatkezelő részére.
A program
népszerűsítéséhez, az eseményekről történő híradásokhoz fénykép és/vagy
videofelvétel készülhet. Felhasználó (és
amennyiben szükséges törvényes képviselője)
az applikáció
regisztrációjával egyidejűleg hozzájárul, hogy róla fényképek vagy videók
készüljenek és ezen felvételeket, így a képmásukat Adatkezelő korlátlanul,
területi és időbeli korlátozás nélkül felhasználja, nyilvánosságra hozza, így
közzé teheti kifejezetten – de nem kizárólagosan – a helyi és országos lapokban, illetve a program
weboldalán, facebook oldalán és egyéb online média felületein. A regisztráció
során tett nyilatkozattal biztosított felhasználási jog kiterjed a videók, vagy
fényképek tetszőleges példányban, analóg vagy digitális hordozón, tetszőleges
alkalommal történő többszörözésére és a többszörözött példányok terjesztésére.

Az applikációba történő
regisztrációval egyidejűleg Felhasználó (és
amennyiben szükséges törvényes képviselője)
kijelenti, hogy a fentiekben részletezett
esetekben a képmása nyilvánosságra hozatala és felhasználása nem minősül jogai,
különösen, de nem kizárólagosan személyiségi jogai megsértésének. Kijelenti
továbbá, hogy a fentiekben meghatározott felhasználási jogot ingyenesen,
ellenérték megfizetése nélkül engedi át Adatkezelőnek. Felhasználó (és amennyiben szükséges törvényes képviselője) a regisztráció során tett nyilatkozatával kijelenti,
hogy a hozzájárulása alapján semmiféle további követelése vagy igénye nincs, és
azt a jövőben sem támaszt.

 

 

8.
 Adatbiztonság – Hogyan védi az Adatkezelő a kezelt
adatokat?

 

8.1. Adatkezelő az 5.
pontban meghatározott adatokat (a továbbiakban: kezelt adatok) zárt,
informatikai algoritmussal védett rendszerben tárolja, és adatvédelmi
szempontból biztonságos, informatikai algoritmussal védett, zárt szoftverekkel
kezeli.

Adatkezelő
kötelezettséget vállal arra, hogy minden szükséges és ésszerű lépést megtesz
annak érdekében, hogy a kezelt adatokat – mind a hálózati kommunikáció, mind az
adatok tárolása és őrzése során – a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól,
továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, vagy megsemmisítéstől,
valamint a véletlen megsemmisüléstől és sérüléstől, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól megóvja.

            Magyarázat: Adatkezelő a nála lévő elektronikus adatokat informatikai kóddal
védett     rendszerben tárolja, és a
kezelésük során csak olyan szoftvert alkalmaz, ami szintén    ilyen    kóddal
védett. Adatkezelő megóvja az adatokat attól, hogy azokat jogosulatlan             személy           megismerje/ megismerhesse, azok megváltozzanak,
elérhetetlenek             legyenek, vagy
megsemmisüljenek.

9.
Az
adatkezelők és az adatfeldolgozók köre – Kik kezelik a Tedd+Add részére átadott
adatokat?

 

9.1. Adatkezelő: Az 5. pontban meghatározott adatok feldolgozására, kezelésére,
illetve a tárolt adatok megismerésére kizárólag a Tedd+Add,
valamint a Tedd+Add működtetőjével munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban álló személyek jogosultak (a továbbiakban együtt:
Adatkezelő
). Az Adatkezelő az adatok kezelését célhoz kötötten végzi, az
adatokat a 4. pontban meghatározott célú felhasználáson túl nem használja fel.

Magyarázat: A Tedd+Add applikáció részére átadott adatokat kizárólag a működtető
vezetői és dolgozói kezelhetik.  Az
adatkezelés során mindannyian csak az adatkezelés céljának megfelelően
járhatnak el.

Adatfeldolgozó: A Tedd+Add működtetője egyes jogszabályban és
szerződésben rögzített kötelezettségeinek teljesítése érdekében
Adatfeldolgozókat alkalmaz.

 

9.2. Adatkezelő a
kezelésében lévő egyes adatokat az alábbi szerver hosting szolgáltatók (a
továbbiakban: Szerver hosting szolgáltató) által biztosított tárhelyen tárolja:

név: Websupport Magyarország Kft.

képviselő: Sűdy András

székhely: 1132 Budapest, Victor
Hugo utca 18-22.

e-mail cím: info@tarhelypark.hu

Adatkezelő részére átadott adatok
kapcsán Szerver hosting szolgáltatók kizárólag az adatok tárolását biztosítják,
egyéb adatkezelési műveletet nem végeznek.

Szerver
hosting szolgáltatók az adatok tárolásához szükséges tárhelyet az Adatkezelővel
kötött szerződés teljesítéséhez szükséges ideig biztosítják.

Magyarázat: A Tedd+Add
részére a fenti Szerver hosting szolgáltatók biztosítják a tárhelyet. Szerver
hosting szolgáltatók a szerveren tárolt adatokat nem látják és azokkal egyéb             adatkezelési műveletet nem tudnak
végezni. Az adatok addig maradnak a tárhelyen, amíg Szerver hosting szolgáltatók
és a Tedd+Add működtetője közötti szerződés előírja.

9.3. Az Adatkezelő az
adatkezelés folyamata során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe a Tedd+Add
applikáció fejlesztése céljából.

név: Fodor Dávid EV

székhely: 6000 Kecskemét,
Kosztolányi Dezső u. 4.

9.4. Az adatok megismerésére
jogosult adatkezelők (adattovábbítás)

Az önkéntes küldetésekre történő
jelentkezéskor a regisztráció során megadott e-mail cím, továbbá a név
elküldésre kerül az önkéntes küldetést kínáló Szervezet számára a Szervezet
által megadott e-mail címre, továbbá a Szervezet saját civil felületén (amely a
www.teddmegadd.hu
oldalról érhető el) is megtekinthető. A Szervezet az önkéntes küldetést követő
2 éven belül kezelheti ezen adatokat.

 

10.
Érintettek
jogai – Milyen jogaid vannak az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó adatkezelésével
kapcsolatban?

 

10.1. Tájékoztatás
kéréshez való jog:

 

Az
Érintett személy
(és amennyiben
szükséges törvényes képviselője)
tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy

·       milyen személyes adatait,

·       milyen jogalapon,

·       milyen adatkezelési cél miatt,

·       milyen forrásból,

·       mennyi ideig kezeli,

·       alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az
esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről,

·       az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály
alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította
a személyes adatait

·       az esetleges adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

 

10.2. A Hozzáféréshez való jog: A fenti
személyek bármikor kérhetik, hogy a rájuk
vonatkozó adatokat és az azok kezelésével összefüggő információkat az
Adatkezelő a rendelkezésükre bocsássa.

            Magyarázat: Bármikor kérhetsz információt arról, hogy az Adatkezelő milyen      adatodat kezeli. Információt kérhetsz még
az adatok forrásáról, az adatkezelés      céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az           adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről.

10.3. Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog:
A fenti személyek bármikor kérhetik, hogy a
rájuk vonatkozó adatokat az Adatkezelő helyesbítse, illetve egészítse ki. Az
Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az
általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

            Magyarázat: Ha egy rád vonatkozó adat hibás, vagy hiányos, akkor kérheted, hogy az
        Adatkezelő azt javítsa, vagy egészítse
ki.

10.4. Korlátozáshoz, törléshez és
megsemmisítéshez való jog:
A fenti személyek bármikor
kérhetik a rájuk vonatkozó adatok kezelésének korlátozását, illetve az ilyen
adatok törlését vagy megsemmisítését (ide nem értve a kötelező adatkezelés körébe
eső adatokat).

            Magyarázat: Bármikor kérheted a rád vonatkozó adatok adatkezelésének korlátozását,
          vagy az adatok törlését vagy
megsemmisítését is.

 

10.5. Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett személy kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az
Adatkezelő, ha:


az adatkezelés
az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9.
cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy


a 6.
cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és


az
adatkezelés automatizált módon történik.

 

10.6. A
tiltakozáshoz való jog:
Az érintett
jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatai
kezelésére az adatkezelő jogos érdeke miatt kerül sor. Ha a személyes adatok
kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

10.7. Az
Adatkezelő a fentiek szerinti kérelmeket a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn – de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon –
belül köteles teljesíteni, vagy az elutasítás tényéről, indokairól, továbbá a
jogorvoslati lehetőségekről a fenti személyeket tájékoztatni.

Magyarázat: A kérelmedre (és amennyiben
szükséges törvényes képviselőd kérelmére)
legkésőbb a megérkezésétől számított 25 napon belül választ fogsz
kapni. Ha az Adatkezelő a kérelmet elutasítja, akkor ezt meg is    indokolja, és   tájékoztat arról, hogy milyen jogorvoslati lehetőségeid vannak.

10.8. Az Adatkezelő megkeresése

 

Javasoljuk, hogy a bírósági vagy hatósági eljárás kezdeményezése előtt az
Adatkezelőnek legyen szíves elküldeni a személyes adatai kezelésével
kapcsolatos megkeresését, panaszát, hogy azt kivizsgálhassuk és megnyugtatóan
orvosolhassuk, illetve 10. pont szerinti valamely kérelmét, igényét – annak
megalapozottsága esetén – teljesíthessük.

 

Az Adatkezelő az Érintett 10. pont szerinti valamely adatkezeléssel
kapcsolatos jogának érvényesítése, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás
kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén
indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályok által előírt időn
belül vizsgálja ki az ügyet, intézkedik a megkereséssel kapcsolatban és nyújt
tájékoztatást az ügyben az Érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe
véve a megkeresés összetettségét és a megkeresések számát, ez a határidő a
jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható.

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a megkeresést, a
tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha az
Érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedést az Érintett
megkeresése alapján késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban
meghatározott határidőben, tájékoztatja az Érintettet az intézkedés
elmaradásának, a kérelem teljesítése megtagadásának okairól, valamint arról,
hogy az Érintett az alábbiak szerint bírósági vagy hatósági eljárást
kezdeményezhet ügyében.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében vagy
amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése,
kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, panaszt kíván
előterjeszteni vagy a 10. pont szerinti valamely jogával kíván élni, ezt
megteheti az érintett Adatkezelő 1.) pontban felsorolt elérhetőségein.

 

10.9. A Személyes adat kapcsán érintettek a fenti jogaik megsértése esetén a
következőkhöz fordulhatnak:

·
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.);

·
Lakóhely/ tartózkodási hely szerint illetékes törvényszék.

 

            Magyarázat: Ha a rád vonatkozó személyes adat kapcsán sértik meg a jogaidat, akkor
           ezekhez a szervekhez
fordulhatsz.

10.10. A
Nem személyes adat kapcsán érintett és az Adatkezelő a köztük felmerülő,
adatkezeléssel kapcsolatos jogvitát elsődlegesen egyezményes úton rendezik. Ha
ez nem vezet eredményre, akkor a Nem személyes adat kapcsán érintett a Polgári
perrendtartásról szóló törvényben meghatározott általános szabályok szerint
fordulhat bírósághoz.

            Magyarázat: Ha a hozzád köthető nem személyes adat kapcsán sértik meg a jogaidat,            akkor egyezkedés útján, vagy peres
úton léphetsz fel.

 

11. Simplepay fizetés és adattovábbítás


Tudomásul veszem, hogy a(z) AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. (6000 Kecskemét Csányi J. körút 14. 2. em. 205.) adatkezelő által a(z) https://teddmegadd.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, Email cím, Támogatás összege,  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

12.
Vegyes és záró rendelkezések:

12.1. Adatkezelő
jogosult az Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése
mellett, egyoldalúan módosítani. Az Adatvédelmi Tájékoztató érdemi módosítása
esetén az adatkezelés jogszerűségéhez – annak szükségessége esetén – a
hozzájárulást Adatkezelőnek ismételten be kell szereznie. Az Adatvédelmi
Tájékoztatót Adatkezelő www.teddmegadd.hu
weboldalon és az applikáció útján teszi közzé.

Magyarázat: Az Adatvédelmi Tájékoztatót az
applikációban bármikor megtekintheted. Az Adatkezelő önállóan is módosíthatja
az Adatvédelmi Tájékoztatót. Azért, hogy a tudtod
nélkül rád ne terjedhessenek ki az új szabályok, az Adatkezelő a módosításról előzetesen tájékoztat Téged
(és amennyiben szükséges törvényes képviselődet), és
szükség esetén ismét a hozzájárulásodat
(és
amennyiben szükséges törvényes képviselőd hozzájárulását)
kéri az adatkezeléshez.

12.2. A
Felhasználó nem adhat át az Adatkezelőnek olyan adatot, ami harmadik fél
és/vagy az Adatkezelő jogát, illetve jogos érdekeit sérti.

            Magyarázat: Csak olyan adatot adhatsz át az Adatkezelőnek, ami nem sérti se az ő         jogát,   se
egyéb személyekét.

 

12.3. Amennyiben
a Felhasználó jogosulatlanul harmadik fél adatait adta meg, akkor Adatkezelő
jogosult a Felhasználó jognyilatkozatát semmisnek tekinteni, regisztrációját,
hírlevélre történő feliratkozását, illetve a megadott adatokat törölni.

12.4. Jelen
Adatvédelmi Tájékoztató 12 számozott oldalból áll, és azt a Tedd+Add
működtetője- mint adatkezelésének fundamentális dokumentumát – elfogadta.AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.